MTA Wedding

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych "mtawedding.pl", działających pod adresem https://mtawedding.pl
 • Usługodawca – firma "MTA MARTA WÓŁKIEWICZ" z adresem siedziby: STARY KISIELIN-WIOSENNA 7E, 66-002 Zielona Góra, NIP: 9730818976,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@mtawedding.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 733 644 002
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

ENG VER

I. General terms

Regulations – these rules and regulations
Service – the Internet service „mtaweddingcenter.com”, operating at the address https://mtaweddingcenter.com
Service Provider – the company „MTA Marta Wółkiewicz” with registered address: Stary Kisielin – Wiosenna 7E, 66-002 Zielona Góra , NIP: 9730818976,
Customer – any natural person accessing the Site and using the services provided through the Site by the Service Provider.
Electronic Communication – Communication between the parties via electronic mail (e-mail) and contact forms available on the Website.

II. General provisions

The Regulations set out the principles for the operation and use of the Site, and define the rights and obligations of the Client and Service Provider related to the use of the Site.
The object of the Service Provider’s services is to make available free of charge tools in the form of the Site, enabling the Service Recipients to access content in the form of entries, articles and audiovisual materials or web applications and electronic forms.
Any possible content, articles and information with the characteristics of tips or advice published on the Site are only a general collection of information and are not directed to individual Service Recipients. The service provider is not responsible for their use by recipients.
The recipient takes full responsibility for the use of materials available on the Site, including use in accordance with applicable law.
The Service Provider makes no warranty as to the suitability of the materials posted on the Site.
The Service Provider shall not be liable for any damages incurred by the Service Recipients or third parties in connection with the use of the Site. All risks associated with the use of the Site, and in particular with the use and exploitation of information posted on the Site, shall be borne by the Service Recipient using the Site.

III. Terms of use of the Site

The use of the Site by each Service Recipient is free of charge and voluntary.
Service Recipients are required to read the Terms and Conditions and other documents forming an integral part of the Terms and Conditions, and must accept them in their entirety in order to continue using the Site.
Service Recipients may not use any personal data obtained on the Site for marketing purposes.
Technical requirements for using the Website:
a device with a display capable of displaying web pages,
Internet connection,
any web browser that displays web pages in accordance with the standards and provisions of the W3C Consortium and supports web pages made available in HTML5,
JavaScript enabled,
cookies enabled
In order to ensure the security of the Service Provider, the Service Recipient and other Service Recipients using the Site, all Service Recipients using the Site should comply with generally accepted network security rules,
Activities carried out personally by recipients or using oprorgamming are prohibited:
without written permission, decompilation and analysis of source code,
without written consent, causing excessive load on the Service server,
without written consent, attempting to detect vulnerabilities in the Service’s security and server configuration,
attempting to upload or inject code, scripts and software that may cause damage to the Service’s software, other Service Recipients or the Service Provider into the server and database,
attempt to upload or inject into the server and database code, scripts and software that may track or steal data of Service Recipients or Service Provider,
take any action aimed at damaging, blocking the operation of the Site or preventing the Site from fulfilling its purpose.
In the event of detection of the existence or potential possibility of a Cyber Security incident or violation of RODO, Service Recipients should first report it to the Service Provider in order to quickly rectify the problem / threat and safeguard the interests of all Service Recipients.

IV. Conditions and terms of registration

Service Recipients may use the Site without registration.
Service Recipients must be registered and have an account on the Site in order to use additional services provided on the Site, available only to Service Recipients after logging in.
Registration on the Site is voluntary.
Registration on the Site is free of charge.
Each Customer may have only one account on the Site.
Technical requirements for account registration:
having an individual e-mail account,
Service Recipients registering on the Site agree to the processing of their personal data by the Service Provider to the extent that they were entered into the Site during the registration process and their subsequent changes or deletion.
The Service Provider has the right to suspend or delete the accounts of the Service Recipients at its sole discretion, thus preventing or restricting access to particular or all services, content, materials and resources of the Site, in particular if the Service Recipient violates the Terms and Conditions, generally applicable laws, rules of social coexistence or acts to the detriment of the Service Provider or other Service Recipients, the legitimate interests of the Service Provider and third parties cooperating or not with the Service Provider.
All services of the Site may be changed as to their content and scope, added or subtracted, as well as temporarily suspended or access to them may be restricted, at the discretion of the Service Provider, without the possibility of objection in this regard by the Service Recipients.
Additional security rules for account use:
It is forbidden for Service Recipients registered on the Site to share their account login and password with third parties.
The Service Provider does not have the right and will never request from the Service Recipient the password to the selected account.
Account deletion:
Each Service Recipient with an account on the Site has the option to delete his/her account from the Site on his/her own.
Service Recipients may do so after logging into the panel on the Site.
Deletion of the account results in the deletion of all identification data of the Service Recipient and the anonymization of the username and e-mail address.

V. Terms and conditions of Newsletter service

Service Recipients may use the Site without subscribing to the Newsletter.
Signing up for the Newsletter service is voluntary.
Signing up for the Newsletter service is free of charge.
Technical requirements related to the Newsletter service:
possession of an individual e-mail account,
Conditions for the Newsletter service:
providing individual e-mail account in the electronic form,
verification of the provided e-mail account by activating the link sent to it,
consent to receive e-mail notifications,
Newsletter service scope:
notification of new news, entries, contests, and other promotional actions related to the services of the Website,
notification of promotional actions of the Site’s partners (Marketing messages),
Unsubscribing from the Newsletter service:
Each Customer subscribed to the Newsletter service has the opportunity to unsubscribe from the Service on their own.
Service Recipients may do so via a link included in each email message sent.
Unsubscribing from the Newsletter service results in the removal of the provided e-mail address from the Service Provider’s database.

VI. Conditions for communication and provision of other services on the Site

The Site provides services and tools that allow Service Recipients to interact with the Site in the form of:
Contact form
Commenting on posts and articles
The Website provides contact information in the form of:
E-mail address
Contact phone number
In case of contact between the Client and the Service Provider, the personal data of the Clients will be processed in accordance with the „Privacy Policy”, which is an integral part of the Terms and Conditions.
Conditions for posting content by Service Recipients on the Site:
It is forbidden to post content on the Site that is abusive or defamatory towards the Service Provider, other Service Recipients, third parties and third parties,
It is prohibited to place on the Site textual, graphic, audiovisual, scripts, programs and other works for which the Client does not have a license, or whose author of property rights has not agreed to free publication,
It is forbidden to place on the Site vulgar, pornographic, erotic and inconsistent with Polish and European law content, as well as links to sites containing such content,
It is forbidden to place on the Website scripts and programs that overload the server, illegal software, software used to break security and other similar activities, as well as links to sites containing such materials,
It is forbidden to place on the Website any content that advertises other commercial services, products, services or commercial websites.

VII. Collection of data about Service Recipients

For the purpose of proper provision of services by the Site, to safeguard the Service Provider’s legal interest and to ensure the Site’s compliance with applicable laws, the Service Provider through the Site collects and processes certain data on Users.

In order to properly provide services, the Site uses and records certain anonymous information about the Client in cookies.

The scope, purposes, manner and principles of data processing are available in the appendices to the Terms and Conditions: „Information Obligation RODO” and „Privacy Policy”, which are an integral part of the Terms and Conditions.

Data collected automatically:
For the smooth operation of the Website and for statistics, we automatically collect certain data about the Customer. These data include:
IP address
Browser type
Screen resolution
Approximate location
Sub-pages of the website that were opened
Time spent on relevant sub-page of the website
Type of operating system
Address of the previous subpage
Address of the referring page
Browser language
Internet connection speed
Internet service provider
Anonymous demographic data based on Google Analytics data:
Gender
Age
Interests
The above data is obtained through Google Analytics script and is anonymous.

Data collected during registration:
User name, first and last name, e-mail address
For logged-in Customers (those with an account on the Site), cookies stored on the Customer’s device may include the Customer ID associated with the Customer’s account

Data collected during newsletter sign-up:
e-mail address

VIII. Copyrights

The Service Provider is the owner of the Site and the copyright of the Site.
Some of the data posted on the Site are protected by copyright belonging to companies, institutions and third parties, not related in any way to the Service Provider, and are used under obtained licenses, or based on a free license.
Pursuant to the Law of February 4, 1994 on Copyright, it is forbidden to use, copy, reproduce in any form or hold in search systems excluding Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook and LinkedIn any articles, descriptions, photos and any other content, graphic, video or audio material on the Service without the written permission or consent provided through Electronic Communication of their legal owner.
According to the Law of February 4, 1994 on Copyright, simple press releases, understood as the information itself, without commentary and evaluation of its author, are not protected. The author understands this as the ability to use information from the texts posted on the site, but no longer to copy all or part of the articles unless this is indicated in the individual material made available on the Site.

IX. Changes to the Regulations

All provisions of the Terms and Conditions may be unilaterally amended by the Service Provider at any time, without giving reasons.
Information on changes to the Terms and Conditions will be sent electronically to Service Recipients registered on the Site.
If the Regulations are amended, their provisions shall take effect immediately upon publication for Service Recipients who do not have an account on the Site.
In the case of amendments to these Terms and Conditions, the provisions of these Terms and Conditions shall enter into force with a 7-day transition period for Service Recipients who have accounts on the Site registered before the amendment.
Any Service Recipient continuing to use the Site after the change of Terms and Conditions shall be deemed to have accepted them in their entirety.

X. Final provisions

The Service Provider shall not be liable in any way, as permitted by applicable law, for the content transmitted and published on the Site by the Recipients, for its truthfulness, reliability, authenticity or legal defects.
The Service Provider shall make every effort to ensure that the services of the Site are offered on a continuous basis. However, the Service Provider shall not be liable for any interference caused by force majeure or unauthorized interference of the Service Recipients, third parties or the activity of external automatic programs.
The Service Provider reserves the right to change any information posted on the Site at a time of the Service Provider’s choosing, without prior notice to the Service Recipients using the Site.
The Service Provider reserves the right to temporarily, completely or partially shut down the Site for the purpose of improving the Site, adding services or performing maintenance, without prior notice to the Service Recipients.
The Service Provider reserves the right to shut down the Site permanently, without prior notice to Service Recipients.
The Service Provider reserves the right to assign, in part or in whole, any of its rights and obligations related to the Site, without the consent and possibility of any objection by the Service Recipients.
The current and previous Regulations of the Site can be found on this subpage under the current Regulations.
In all matters related to the operation of the Site, the Service Provider should be contacted using one of the following forms of contact:
By using the contact form available on the Site
By sending a message to the e-mail address: office@mtaweddingcenter.com
Contact using the indicated means of communication only in matters related to the Service.

0