MTA Wedding

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „mtawedding.pl” działający pod adresem https://mtawedding.pl

 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „MTA MARTA WÓŁKIEWICZ”, prowadząca działalność pod adresem: STARY KISIELIN-WIOSENNA 7E, 66-002 Zielona Góra, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9730818976, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola plików Cookie

 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci.

 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

 • Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu Mailerlite, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.


§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do AdministratoraW przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – MTA MARTA WÓŁKIEWICZ, STARY KISIELIN-WIOSENNA 7E, 66-002 Zielona Góra

 • Adres poczty elektronicznej – office@mtawedding.pl

 • Połączenie telefoniczne – +48 733 644 002

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /kontakt

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

ENG VER

The following Privacy Policy sets forth the rules for recording and accessing data on the Devices of Users using the Service for the purpose of providing electronic services by the Administrator, as well as the rules for collecting and processing the personal data of Users that have been provided by them personally and voluntarily through the tools available on the Service.

The following Privacy Policy is an integral part of the Terms of Service, which sets forth the rules, rights and obligations of Users using the Service

§1 Definitions

Service – the „mtaweddingcenter.com” website operating at https://mtaweddingcenter.com

External Service – the websites of partners, service providers or service recipients cooperating with the Administrator

Administrator of the Service / Data – the Administrator of the Service and the Data Administrator (hereinafter referred to as the Administrator) is the company „MTA Marta Wółkiewicz”, conducting business at the address: Stary Kisielin – Wiosenna 7E, 66-002 Zielona Góra , with assigned tax identification number (NIP): 9730818976, providing services electronically through the Website

User – a natural person for whom the Administrator provides services electronically through the Service.

Device – an electronic device with software, through which the User accesses the Website

Cookies – text data collected in the form of files placed on the User’s Device.

RODO – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Personal data – means information about an identified or identifiable natural person („data subject”); an identifiable natural person is one who can be directly or indirectly identified, in particular n

§2 Data Protection Officer

Pursuant to Article 37 RODO, the Administrator has not appointed a Data Protection Officer.

In matters concerning data processing, including personal data, please contact the Administrator directly.

§3 Types of Cookies

Internal cookies – files placed and read from the User’s Device by the Service’s data communications system.

External Cookies – files placed and read from the User Device by the information and communication systems of external Services. The scripts of External Services that can place Cookies on User Devices have been deliberately placed on the Site through scripts and services made available and installed on the Site

Session Cookies – files placed and read from the User Device by the Service during a single session of a given Device. When the session ends, the files are deleted from the User’s Device.

Persistent cookies – files placed and read from the User Device by the Website until they are manually deleted. Files are not deleted automatically after the end of a session of the Device unless the configuration of the User Device is set to delete cookies after the end of a session of the Device.

§4 Data storage security

Mechanisms for storing and reading Cookies – The mechanisms for storing, reading and exchanging data between Cookies stored on the User’s Device and the Website are implemented through the built-in mechanisms of Internet browsers and do not allow the downloading of other data from the User’s Device or data of other websites visited by the User, including personal data or confidential information. It is also virtually impossible to transfer viruses, Trojan horses and other worms to the User Device.

Internal cookies – the cookies used by the Administrator are safe for the Users’ Devices and do not contain scripts, content or information that may threaten the security of personal data or the security of the Device used by the User.

External cookies – the Administrator makes all possible efforts to verify and select service partners in the context of Users’ security. The Administrator selects well-known, large partners with global public trust for cooperation. However, it does not have full control over the content of cookies from external partners. The Administrator is not responsible for the security of Cookie files, their content and their use in accordance with the license by the Scripts installed in the service, coming from external Services, as far as the law allows. The list of partners is provided later in the Privacy Policy.

Cookie control

The User may, at any time, independently change the settings regarding the storage, deletion and access to the data of stored cookies by each website.

Information on how to disable cookies in the most popular computer browsers is available at: how to disable cookies or from one of the designated providers:

Managing cookies in the Chrome browser
Managing cookies in the Opera browser
Managing cookies in the FireFox browser
Managing cookies in the Edge browser
Managing cookies in Safari browser
Managing cookies in Internet Explorer 11 browser

The User may at any time delete any cookies stored to date using the tools of the User’s Device through which the User uses the Website’s services.

Threats on the part of the User – The Administrator uses all possible technical measures to ensure the security of the data placed in the Cookie files. However, it should be noted that ensuring the security of this data depends on both parties including the activities of the User. The Administrator is not responsible for the interception of this data, impersonation of the User’s session or its deletion, as a result of the User’s conscious or unconscious activity, viruses, Trojan horses and other spyware, with which the User’s Device may be or was infected. Users, in order to protect themselves from these threats, should follow the rules of network use.

Storage of personal data – The Administrator ensures that it makes every effort to ensure that the processed personal data entered voluntarily by Users is secure, access to it is limited and carried out in accordance with its purpose and the purposes of processing. The Administrator also assures that it makes every effort to secure the data in its possession against loss, through the use of appropriate physical as well as organizational safeguards.

Storage of passwords – The Administrator declares that passwords are stored in encrypted form, using the latest standards and guidelines in this regard. It is virtually impossible to decrypt account passwords provided on the Service.

§5 Purposes for which cookies are used

Improving and facilitating access to the Website
Personalization of the Website for Users
Enabling logging into the service
Marketing, Remarketing on external websites
Ad serving services
Affiliation services
Keeping statistics (users, number of visits, types of devices, links, etc.)
Serving multimedia services
Provision of community services

§6 Purposes of personal data processing

Personal data voluntarily provided by Users are processed for one of the following purposes:

Realization of electronic services:
Services of registration and maintenance of the User’s account on the Website and functionalities related to it
Newsletter service (including sending advertising content with consent)
The service of sharing information about content posted on the Site with social networks or other sites.
Communication of the Administrator with Users on matters related to the Service and data protection
Ensuring the legitimate interest of the Administrator
Data about Users collected anonymously and automatically is processed for one of the following purposes:

Conducting statistics
Remarketing
Serving ads tailored to Users’ preferences
Serving affiliate programs
Ensuring the legitimate interest of the Administrator

§7 Cookies of External Services

The Administrator on the Website uses javascript scripts and web components of partners who may place their own cookies on the User’s Device. Remember that in your browser settings you can decide for yourself about the allowed cookies that can be used by particular websites. Below is a list of partners or their services implemented on the Website that may place cookies:

Multimedia Services:
Social/connected services:
(Registration, Login, content sharing, communication, etc.).
Facebook
Content sharing services:
Instagram
Newsletter services:
MailChimp
Running statistics:
Google Analytics
WordPress Stats (Automattic Inc.)
Services provided by third parties are beyond the control of the Administrator. These entities may change their terms of service, privacy policies, purpose of data processing and use of cookies at any time.

§8 Types of collected data

The Website collects data on Users. Part of the data is collected automatically and anonymously, and part of the data is personal data voluntarily provided by Users when signing up for particular services offered by the Website.

Anonymous data collected automatically:

IP address
Browser type
Screen resolution
Approximate location
Sub-pages of the website that were opened
Time spent on relevant sub-page of the website
Type of operating system
Address of the previous subpage
Address of the referring page
Browser language
Internet connection speed
Internet service provider
Data collected during registration:

First name / last name / nickname
Login
E-mail address
IP address (collected automatically)
Data collected when signing up for the Newsletter service

Name / surname / nickname
E-mail address
IP address (collected automatically)
Data collected when adding a comment

Name / nickname
E-mail address
Web address
IP address (collected automatically)
Part of the data (without identifying information) may be stored in cookies. Part of the data (without identifying information) may be transferred to a statistical service provider.

§9 Access to personal data by third parties

As a rule, the only recipient of personal data provided by Users is the Administrator. Data collected as part of the services provided are not transferred or resold to third parties.

Access to the data (most often on the basis of the Contract of Entrustment of Data Processing) may have entities responsible for maintaining the infrastructure and services necessary to run the service, i.e.:

Hosting companies, providing hosting or related services to the Administrator
Entrustment of personal data processing – Newsletter

The Administrator, in order to provide the Newsletter service, uses the services of a third party – MailChimp service, . The data entered in the newsletter subscription form is transferred, stored and processed in the third-party service of this service provider.

Please be informed that the indicated partner may modify the indicated privacy policy without the consent of the Administrator.

Entrustment of personal data processing – Hosting, VPS or Dedicated Servers services.

The Administrator, in order to run the website, uses an external provider of hosting, VPS or Dedicated Servers – LH.pl. All data collected and processed on the site are stored and processed in the infrastructure of the service provider located in Poland. There is a possibility of access to the data as a result of maintenance work carried out by the service provider’s staff. Access to such data is governed by an agreement between the Administrator and the Service Provider.

§10 Method of processing personal data

Personal data provided voluntarily by Users:

Personal data will not be transferred outside the European Union, unless it has been published as a result of an individual action of the User (e.g., entering a comment or entry), which will make the data available to any visitor to the site.
Personal data will not be used for automated decision-making (profiling).
Personal data will not be resold to third parties.
Anonymous data (without personal data) collected automatically:

Anonymous data (without personal data) will be transferred outside the European Union.
Anonymous data (without personal data) will not be used for automated decision-making (profiling).
Anonymous data (without personal data) will not be resold to third parties.

§11 Legal basis for processing personal data

The Service collects and processes Users’ data on the basis of:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
Article 6(1)(a)
the data subject has consented to the processing of his/her personal data for one or more specified purposes
article 6(1)(b)
processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Article 6(1)(f)
processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party
Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018, item 1000)
Act of July 16, 2004. Telecommunications law (Dz.U. 2004 No. 171 item 1800)
Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 No. 24 item 83)

§12 Period of personal data processing

Personal data provided voluntarily by Users:

As a rule, the indicated personal data are kept only for the period of providing the Service within the Service by the Administrator. They are deleted or anonymized within a period of up to 30 days from the termination of the provision of services (e.g. deletion of a registered user account, unsubscribing from the Newsletter list, etc.).

The exception is the situation that requires securing the legitimate purposes of further processing of such data by the Administrator. In such a situation, the Administrator will keep the indicated data, from the time of the User’s request for deletion, no longer than for a period of 3 years in case of violation or suspected violation of the provisions of the regulations of the service by the User.

Anonymous data (without personal data) collected automatically:

Anonymous statistical data, which do not constitute personal data, are stored by the Administrator for the purpose of keeping statistics of the service for an indefinite period of time.

§13 Users’ rights related to the processing of personal data

The Service collects and processes Users’ data on the basis of:

Right of access to personal data
Users have the right to access their personal data, exercised upon request submitted to the Administrator

The right to rectify personal data
Users have the right to request the Administrator to promptly rectify their personal data that is inaccurate and/or to complete incomplete personal data, exercised upon request made to the Administrator

Right to delete personal data
Users have the right to demand from the Administrator the immediate deletion of personal data, realized upon a request submitted to the Administrator In the case of user accounts, deletion of data consists in anonymization of data that allows identification of the User. The Administrator reserves the right to withhold the execution of a request for data deletion in order to protect the legitimate interest of the Administrator (e.g. when the User has committed a violation of the Rules and Regulations or the data was obtained as a result of conducted correspondence).
In the case of the Newsletter service, the User has the possibility to delete his/her personal data on his/her own, using the link included in each e-mail message sent.

Right to limit processing of personal data
Users have the right to restrict the processing of their personal data in cases indicated in Article 18 of the RODO, such as questioning the correctness of their personal data, exercised upon request submitted to the Administrator

Right to personal data portability
Users have the right to obtain from the Administrator, personal data concerning the User in a structured, commonly used machine-readable format, exercised upon request submitted to the Administrator

The right to object to the processing of personal data
Users have the right to object to the processing of their personal data in the cases specified in Article 21 of the RODO, exercised upon request submitted to the Administrator

Right to lodge a complaint
Users have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection.

§14 Contacting the Administrator

The Administrator can be contacted in one of the following ways

Postal address – MTA Marta Wółkiewicz, Stary Kisielin – Wiosenna 7E, 66-002 Zielona Góra

E-mail address – office@mtaweddingcenter.com

Contact form – available at: /contact

§15 Service Requirements

Restricting the storage of and access to cookies on the User’s Device may result in the malfunction of some features of the Website.

The Administrator shall not be held liable for malfunctioning functions of the Website if the User restricts in any way the ability to save and read Cookie files.

§16 External Links

The Service – articles, posts, entries or comments of Users may contain links to external sites with which the Owner of the Service does not cooperate. These links and the sites or files indicated under them may be dangerous to your Device or pose a threat to the security of your data. The Administrator is not responsible for the content outside the Service.

§17 Changes in Privacy Policy

The Administrator reserves the right to change this Privacy Policy at any time without notifying Users with regard to the use and application of anonymized data or the use of cookies.

The Administrator reserves the right to change this Privacy Policy at any time with regard to the processing of Personal Data, of which it will inform Users with user accounts or enrolled in the newsletter service, via e-mail within 7 days of the change of records. Continued use of the services implies familiarization with and acceptance of the introduced changes to the Privacy Policy. In case the User does not agree with the introduced changes, he/she is obliged to delete his/her account from the Service or unsubscribe from the Newsletter service.

The introduced changes to the Privacy Policy will be published on this subpage of the Service.

Introduced changes shall become effective upon their publication.

0