MTA Wedding

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „MTA MARTA WÓŁKIEWICZ”, prowadząca działalność pod adresem: STARY KISIELIN-WIOSENNA 7E, 66-002 Zielona Góra, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9730818976, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – MTA MARTA WÓŁKIEWICZ, STARY KISIELIN-WIOSENNA 7E, 66-002 Zielona Góra

 • Adres poczty elektronicznej – office@mtawedding.pl

 • Połączenie telefoniczne – +48 733 644 002

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:
 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

ENG VER

The information below is a concise, understandable and clear summary of the information provided in the Privacy Policy regarding the Data Controller, the purpose and manner of processing of personal data and your rights in connection with such processing, in the form required to meet the information obligation of the RODO. Details of how the processing is carried out and the entities involved are available in the indicated policy.

Who is the data controller?

The Administrator of the Personal Data (hereinafter referred to as the Administrator) is the company „MTA Marta Wółkiewicz”, conducting business at the address: Stary Kisielin – Wiosenna 7E, 66-002 Zielona Góra , with assigned tax identification number (NIP): 9730818976, providing services electronically through the Website

How can you contact the data controller?

The Administrator can be contacted in one of the following ways

Postal address – MTA Marta Wółkiewicz, Stary Kisielin – Wiosenna 7E, 66-002 Zielona Góra

E-mail address – office@mtaweddingcenter.com

Contact form – available at: /contact

Has the Administrator appointed a Data Protection Officer?
Based on Article 37 of the DPA, the Administrator has not appointed a Data Protection Officer.

In matters concerning data processing, including personal data, you should contact the Administrator directly.

Where do we obtain personal data from and what are its sources?

Data is obtained from the following sources:

from data subjects
in the case of registration using social networking sites, with the informed consent of these individuals, from these social networking sites
What is the scope of the personal data we process?
The site processes ordinary personal data provided voluntarily by the persons concerned
(E.g. first and last name, login, email address, telephone, IP address, etc.).

The detailed scope of the processed data is available in the Privacy Policy.

What are the purposes of our data processing?

Personal data voluntarily provided by Users are processed for one of the following purposes:

Realization of electronic services:
Services of registration and maintenance of the User’s account on the Website and functionalities related to it
Newsletter service (including sending advertising content with consent)
Services of commenting / liking posts on the Site without registering
Administrator’s communication with Users on matters related to the Service and data protection
Ensuring the legitimate interest of the Administrator
What are the legal bases for data processing?
The Service collects and processes Users’ data on the basis of:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
Article 6(1)(a)
the data subject has consented to the processing of his/her personal data for one or more specified purposes
article 6(1)(b)
processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Article 6(1)(f)
processing is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by the controller or by a third party
Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018, item 1000)
Act of July 16, 2004. Telecommunications law (Dz.U. 2004 No. 171 item 1800)
Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994 No. 24 item 83)

What is the legitimate interest pursued by the Administrator?

For the purpose of possibly establishing, investigating or defending against claims – the legal basis for processing is our legitimate interest (Article 6(1)(f) RODO) in protecting our rights, including but not limited to;
For the purpose of risk assessment of potential customers
In order to evaluate planned marketing campaigns
In order to carry out direct marketing

For what period do we process personal data?

As a general rule, the personal data indicated are kept only for the period of providing the service within the service provided by the Administrator. They are deleted or anonymized within a period of up to 30 days from the termination of service provision (e.g. deletion of a registered user account, unsubscribing from the Newsletter list, etc.).

In exceptional situations, in order to secure the legitimate interest pursued by the Administrator, this period may be extended. In such a situation, the Administrator will keep the indicated data, from the time of the User’s request for deletion, no longer than for a period of 3 years in case of violation or suspected violation of the provisions of the Terms of Service by the data subject.

Who is the recipient of data including personal data?

As a rule, the only recipient of data is the Administrator.

However, data processing may be entrusted to other entities performing services for the Administrator in order to maintain the activity of the Service.

Such entities may include, among others:
Hosting companies, providing hosting or related services to the Administrator
Companies through which the Newsletter service is provided
Will your personal data be transferred outside the European Union?
Personal data will not be transferred outside the European Union unless it is published as a result of an individual action by the User (e.g., entering a comment or entry), which will make the data available to any visitor to the service.

Will personal data be the basis for automated decision-making?

Personal data will not be used for automated decision-making (profiling).

What rights do you have related to the processing of personal data?

The right to access personal data
Users have the right to access their personal data, exercised upon request made to the Administrator

The right to rectify personal data
Users have the right to request the Administrator to promptly rectify their personal data that is inaccurate and/or to complete incomplete personal data, exercised upon request made to the Administrator

Right to delete personal data
Users have the right to demand from the Administrator the immediate deletion of personal data, realized upon request submitted to the Administrator.

In the case of user accounts, deletion of data consists in anonymization of data that allows identification of the User.

In the case of the Newsletter service, the User has the option of deleting his/her personal data himself/herself by using the link provided in each e-mail message sent.

Right to limit processing of personal data
Users have the right to restrict the processing of their personal data in cases indicated in Article 18 of the RODO, such as questioning the correctness of their personal data, exercised upon request submitted to the Administrator

Right to personal data portability
Users have the right to obtain from the Administrator, personal data concerning the User in a structured, commonly used machine-readable format, exercised upon request submitted to the Administrator

The right to object to the processing of personal data
Users have the right to object to the processing of their personal data in the cases specified in Article 21 of the RODO, exercised upon request submitted to the Administrator

Right to lodge a complaint
Users have the right to lodge a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection.

0